เสวนาเรื่องภาคประชารัฐเขื่องใน Model:NCD คุณภาพจัดการได้ ห่างไกลโรคตา ไต ตีน หัวใจ

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องในและดร.นพ.สาโรช สมชอบ และคณะ เสวนาเรื่องภาคประชารัฐเขื่องใน Model:NCD คุณภาพจัดการได้ ห่างไกลโรคตา ไต ตีน หัวใจ ในงานประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศสู่การปฏิบัติ เขตสุขภาพที่ 10 (PP Excellence Forum:10th Public Heath Regiom) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วันที่โพสต์ : 2016-12-28 สถานที่ : โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์