โรงพยาบาลเขมราฐและ รพ.สต.ขามใหญ่ ดูงาน DMS เขื่องในโมเดล 21 ธันวาคม 2559

โรงพยาบาลเขมราฐและ รพ.สต.ขามใหญ่ ดูงาน DMS เขื่องในโมเดล 21 ธันวาคม 2559

วันที่โพสต์ : 2016-12-21 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน