กล่องมหัศจรรย์...ปลอดภัย...ห่างไกลชัก

กล่องมหัศจรรย์...ปลอดภัย...ห่างไกลชัก

ผลงานนี้ใช้เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยทีมห้องคลอด ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดเตรียมยา Mg SO4 ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและพร้อมใช้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดเตรียมในกล่องที่เป็นภาชนะปิด มีขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ผลจากการดำเนินงานพบว่า ผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในการบริหารยามากขึ้น ไม่พบอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการบริหารยา ไม่พบภาวะแทรกซ้อนขณะบริหารยา

 

ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2017-05-24

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-05-24

จำนวนการเข้าชม : 1508