วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขื่องใน
ครั้งที่ 6 / 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตเจียรนัย โรงพยาบาลเขื่องใน

    วาระก่อนการประชุม

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
           
            1) เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกวป.สสจ. เดือน มิ.ย. 60 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และ http://www.phoubon.in.th/meeting/meeting.html
            เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 


   
: : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 60 วันที่ 5 เมษายน 2560  


   : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้วติดตามการประชุมครั้งที่ 4 / 60 วันที่ 5 เมษายน 2560 1. Link click

    
: เรื่องจากอำเภอ

      ไม่มี   

5.1 งานบริหารงานทั่วไป
            1. ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 เม.ย. 2560
5.2 กลุ่มการพยาบาล
                  1. ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มรายรับ

5.3 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

งานยุทธศาสตร์
      1) สรุปผลการ Ranking รอบที่ 1 ปี 2560 และโอกาสการพัฒนา 6 เดือนหลัง Link !!!
      2) ติดตาม KPI link 3. Link กระทรวง, 4.Link ตรวจราชการ , 5.Link PA, 6.Link Service Plan , 7.Link QOF , 8.Link อื่น ๆ
      3) งบค่าเสื่อมปี 59 ให้เร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อน 30 กันยายน 2560 หากดําเนินการ แล้วเสร็จทันตามกําหนด ต้องคืนเงิน สปสช. เมื่อดําเนินการแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ให้จัดทําแผน ขอใช้ เงินดังกล่าว เสนอขอความเห็นชอบ นพ สสจ.และ อปสข. อนุมัติโดยด่วน เพื่อให้ดําเนินการ ด้านพัสดุ แล้วเสร็จ ทันตาม กําหนด 30 กย 60
      4) การดําเนินงานค่าเสื่อมตั้งแต่ปี 2558 ลงไป เขื่องใน เสนอขอความเห็นชอบแล้ว อยู่ในระหว่าง ส่งสปสช. อนุมัติ หากมีเงินเหลือจ่าย ให้เสนอแผนขอความเห็นชอบในการใช้เงินเพื่อส่งให้ สปสช. อนุมัติเข้ามาด้วยพร้อมกัน เมื่อแผนอนุมัติแล้ว อําเภอต้องดําเนินการทางพัสดุให้แล้วเสร็จ ก่อน 12 ตุลาคม 60
      5) การจัดทำแผนคำของบลงทุน ปี 2562 9.Link
      6. การประกวดสถานบริการดีเด่นปี 2560 สสอ.(เขื่องใน) กลุ่มงานต่างๆใน สสจ.ลงเยี่ยม 8 มิถุนายน 2560 งานควบคุมโรค
                  1. สถานการณ์ไข้เลือดออกวันที่ 1มกราคม-31 พฤษภาคม 2560 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 3 รายคิดเป็นอัตราป่วย 2.90 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (ยางขี้นก, กลางใหญ่, เขื่องใน) 10.Link
                  2. วันที่22-26 พค.2560 สคร.10 ออกประเมินเครื่องพ่นหมอกควัน อ.เขื่องใน สรุปผลดังนี้
                  4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้รับจัดสรร 7100 DOSE เริ่มทยอยให้พื้นที่เข้ามารับวัคซีน สัปดาห์หน้า ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิย.60-31 สค.60 กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม
                        1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป( >20 wk)
                        2.ทุกกลุ่มอายุโรคเรื้อรัง 7 โรค COPD หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด เบาหวาน
                        3.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
                        4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
                        5. เจ้าหน้าที่ รพ.และ สสอ.ได้รับจัดสรร 220 DOSE
งานอาชีวอนามัย
      - ตรวจสุขภาพคนทำงาน ไปรษณีย์บ้านกอก 4 ราย
      - ตรวจสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากขยะบ้านกอก 70 ราย มีผลผิดปกติ 5 รายมาพบแพทย์โรงพยาบาลเขื่องใน
      - ตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะที่โรงงานแต้มทอง (บ้านกอก) จำนวน 28 ราย ผิดปกติ 3 รายมาพบแพทย์โรงพยาบาลเขื่องใน
      - มีแผนตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ สสอ.เขื่องใน จำนวน 250 คน ไปรษณีย์เขื่องในจำนวน 6 คน
งานภัยสุขภาพ
      - 1. ปี 60 อ.เขื่องใน มีเด็ก < 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตแล้ว 3 ราย
      - 2. มีการอบรมครู ก.สอนเด็กว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดที่ สสจ.อุบลในวันที่ 29-31 พค.2560
      - 3. ส่ง 4 ตำบลเข้ารับการประเมินผู้ก่อการดีระดับทองแดง (เทศบาลเขื่องใน,กลางใหญ่,ค้อทอง,หัวดอน)
งานศูนย์สุขภาพชุมชน

งานยาเสพติด

งานสร้างเสริมสุขภาพ
     
5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      1) 18 พ.ค.60 ที่ผ่านมา ตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียง 3 ไก จำนวน 5 เตียง และเตียงไฟฟ้า จำนวน 9 เตียง) ตามแผนงบประมาณเงินลงทุน ปี 2559 ซึ่งบริษัทที่เคาะราคา e bidding ได้ ขอเลื่อนส่งมอบสินค้านั้น พบว่าคุณภาพเตียง ที่จัดส่งไม่ได้ตามคาดหวัง (แต่ตรงตามคุณลักษณะที่ประกาศตามสัญญาจัดซื้อ) จึงขอให้บริษัท
            1.1) เปลี่ยนเบาะหุ้มผ้ากันน้ำ เป็นเบาะหนังเทียม
            1.2) ทำ PP ติดกันเบาะลื่น ที่ขอบเตียง 4 มุม
            1.3) เปลี่ยนปลั๊กไฟ เตียงไฟฟ้า เป็นปลั๊ก 3 ขา (สายดิน)
            1.4) เปลี่ยนเตียงไฟฟ้า ใหม่ 1 เตียง (ที่ส่งมา ใช้ 1 ครั้ง แล้วชำรุด)
      2) สรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามงบค่าบริการทางการแพทย์ ในลักษณะงบลงทุน ปี 2559 (ส่วน 90%)
     

      3) สรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามงบค่าบริการทางการแพทย์ ในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 (ส่วน 90%)
            - EKG 12 lead, กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง และเตียง 3 ไกด์ รวม 3 รายการ อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ แบบสอบราคา วงเงินรวม 770,000 บาท ในระบบ EGP
            - Dent UNIT รอดำเนินการปลายปี ขึ้นตึกใหม่ (ทพญ.ขนิษฐา)
            - อื่นๆ ที่เป็นของรพ.สต. ให้สสอ.ดำเนินการเอง
      4) สรุปตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ตามการดำเนินงาน RDU
            4.1). ประสิทธิผลการดำเนินงานคณะกรรมการ PTC ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค RI และ AD < ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค ต้องมากกว่าร้อยละ 40 แต่ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 22.58 แต่มีทิศทางการดำเนินงานที่ดีขึ้น
            แนวทาง => อบรม RDU สัญจร ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในแต่ละโซน
                        => คณะกรรมการ RDU อุบลฯ มอบ cd และสปอตวิทยุ เกี่ยวกับการใช้ยาสมเหตุผลใน โรค URI , Acute Diarrhea ให้ รพ. สสอ. รพ.สต. เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ที่ รพ. และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน และจะมีการประเมินความรู้ ผู้นำชุมชน อสม ประชาชนเป้าหมาย 1 รพ.สต./ 1 อำเภอ แต่ทุกรพ.สต. ต้องเปิดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกแห่ง
            4.2). การใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 3 กลุ่มโรค
            แนวทาง =>รายงานข้อมูลการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 3 กลุ่มโรค แยกรายแพทย์
                        =>เสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการ PTC เพื่อหาแนวทางและมาตรการร่วมกัน
            4.3). ร้อยละของผู้ป่วย HT ทั่วไป ที่ใช้ RAS blocked (ACEI/ARB/Renin inh.) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันโลหิต
                        ปัญหาที่พบคือ กรณีที่มีการสั่งใช้ Enalapril (5) , Enalapril (20) ร่วมกัน หรือกรณีรายการยาที่ off จำนวนเป็น 0 โปรแกรมนำข้อมูลนี้มาคำนวณด้วย
            แนวทาง => แจ้ง IT ทราบปัญหา ก่อนส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ต้องตัดข้อมูล รายการยาที่ 0ff หรือจำนวนเป็น 0 ออก
            4.4). ร้อยละผู้ป่วย DM ที่ใช้ Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้าม
            ปัญหาที่พบ : ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม เป็นผู้ป่วย DM ที่รับยาในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีโรคร่วม เช่น CKD ที่มีข้อห้ามใช้ยา Metformin
            แนวทาง => นำเสนอข้อมูล กับองค์กรแพทย์ และคณะกรรมการ PTC กระตุ้นให้ใช้ยา Metforminโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย DM รายใหม่ หรือในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามใช้
            5) สรุปจากการรับนิเทศคลินิกวาร์ฟาริน
                  - นัดผู้ป่วยมา echo จำนวน 34 คน มีผู้ป่วย ที่ refer ไปผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ จำนวน 1 คน
                  - KPI สำคัญของงานคลินิก warfarin ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (INR อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 60.47 ในปี 2559)
                  - จำนวนผู้ป่วยที่รับยา warfarin refer จาก รพ.ศ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจากผู้ป่วยอายุกรรม และผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ ในบางราย refer มาฉีด Enoxaparin และให้ start ยา warfarin ที่ รพช. ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ ต้องมีองค์ความรู้เรื่องการใช้ยา/ปรับยา warfarin รวมถึงต้องให้ความรู้ผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องใช้ยา warfarin ทุกราย => ปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยา warfarin
            6) สรุปจากการรับนิเทศจิตเวช และการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
                  - เรียนรู้ และ observed case ในเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ เช่น ในเด็กที่พัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้น เด็กในกลุ่ม OSCC การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือ การค้นหาและประเมินปัญหาให้พบ และให้การรักษา ดังนั้นบิดา มารดามีส่วนสำคัญมากในการดูแลเด็กกลุ่มนี้
                  - ระบบการเบิกยา เพื่อใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสมาธิสั้น => กุมารแพทย์ เขียนใบ refer ส่งต่อผู้ป่วยรับยาที่ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ( ยาที่ใช้รักษาสมาธิสั้น : Methylphenidate (MPH) มีชื่อทางการค้าว่า Ritalin : เป็นวัตถุออกฤทธิ์ ไม่สามารถยืมจาก รพ.พระศรีฯได้ ) ปัจจุบันมี case ที่ refer ไปรับยา 2-3 ราย
            7) สรุปจากการรับนิเทศ NCD plusระบบยา ชื่นชม ในประเด็น
                  => การติดตามความร่วมมือและปัญหาจากการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วย NCD
                  => มีการติดตามความร่วมมือการใช้ยาผู้ป่วย HT ที่ส่งออกรับยาที่ รพ.สต.
                  => การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ
            แผนพัฒนาต่อ
            - ผนวกตัวชี้วัด RDU ให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน NCD
            8) การจัดส่ง Flu vaccine บุคลากร มาครบแล้ว single vial จำนวน 220 dose ส่วนของประชาชนทั่วไป จัดส่งยังไม่ครบ เพิ่งมา 5000 dose จากเป้า 7000 dose
            9) แผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2560 จะส่งผักตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ในส่วนของโรงอาหารรพ. วันที่ 20 มิ.ย.60 และรพ.สต. วันที่ 21 มิ.ย.60
            10) นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 คน ฝึกปฏิบัติงานระบบยาคุณภาพ ช่วงวันที่ 19 มิ.ย. – 28 ก.ค. 60 และฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 8 ก.ย. 60
5.5 ฝ่ายทันตกรรม
      1. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตาม Service plan ( ณ 2 มิ.ย.2560 )
      ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์การจัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม และจัดบริการ 200 คนต่อ 1,000 ประชากร เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
      เขื่องใน ผ่านเกณฑ์ แต่ไม่ครอบคลุมทุก รพสต. เนื่องจากมีทันตบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกแห่ง บางกิจกรรมยังคงดำเนินการอยู่เพื่อเพิ่มความครอบคลุม เช่น การออกหน่วย การตรวจในสถานบริการ
     

6. กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
      1. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11.Link
     

    
 : เรื่องจากคณะกรรมการต่างๆ และเรื่องอื่นๆ