วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขื่องใน
ครั้งที่ 7 / 2560
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตเจียรนัย โรงพยาบาลเขื่องใน

    วาระก่อนการประชุม

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
           
            1) เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ Link1. (วาระประชุม สสจ.)
            เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 


   
: : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว Link 2 (รายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว )  


   : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว

    
: เรื่องจากอำเภอ

       1.อำเภอเขื่องในเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีรายชื่อมีเขตน้ำท่วม จึงได้มีการประชุมเตรียมรับสถานการณ์ ในวันที่ 31 กค.2560 ให้รายงานความเสียหายของประชาชนส่งนายอำเภอทุกวัน เวลา 15.00 น. หรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินรายงานได้ตลอดเวลา เน้นเรื่องการสื่อสาร ได้ทุกทางรวมวิทยุสื่อสาร
       2.แนวทางการป้องกัน ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำท่วม โดยอำเภอจัดให้มีหน่วย เคลื่อนที่ ทั้ง 10 จุด จะออกช่วยเหลือเมื่อมีสถานการณ์น้ำท่วม หลังน้ำลด เตรียมเรื่องเยี่ยวยา โดยใช้งบสำรองในหน่วยงาน แจ้งการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่ไม่มีรายได้
       3.ได้จัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ศาลาวัดบ้านโพนทราย ต.บ้านไทย ให้ส่วนราชการนำงานบริการของประชาชน ออกไปให้บริการประชาชน
       4.โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน/ราชการ ให้รวมรณรงค์ /ประชาสัมพันธ์5 ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามให้หน่วยงานพิจารณาโทษตามความเหมาะสม
       5.งานวันแม่แห่งชาติ รอความชัดเจนจากจังหวัด วันที่ 4 สิงหาคม 2560
       6. แจ้งจากที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน ทยอยออก ใครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อ ให้ติดต่อ ผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       7.สสอ.เขื่องใน แจ้งเรื่อง โรคคิดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
             -ไข้เลือดออก
             -ใข้หวัดใหญ่
             -อาหารเป็นพิษ จากการทางเห็ด
             -ให้ระวัง แก็ง call certer จากต่างชาติโทรศัพท์มาหลอกลวง
             -งานวิจัย R2R เรื่องการจมน้ำตาย
       8. แจ้งจาก สภ.เขื่องใน
             -พรบ. เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ การโฆษณาเพื่อการค้า มีโทษปรับ /จำคุก
             -ไม้พยุง ฝากผู้นำชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตา ให้ สภ. ด้วย
       9.ผู้อำนวยการ.รร.เขื่องในพิทยาคาร
             -ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญ หอสมุด Digitol ให้งบ 4 ล้านกว่า มากกว่า โรงเรียน.ทุกแห่งที่เคยจัดมาจะดำเนินก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
             -มีการเปิดบริการ ครู/นักเรียน ช่วยชุมชน ทั้ง อาคาร สถานที่ สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา รถ 6 ล้อ เคลื่อนย้ายคน
             -ขอรับจัดสภากาแฟและประชุมหัวหน้าส่วน ในครั้งต่อ ไป
       10. เกษตรอำเภอ
             -เดือนสิงหาคม จะทำแบบขึ้นทะเบียนเกษตร มาติดประกาศที่ทำการผู้ใหญ่บ้านให้ ประชาชนมาตรวจสอบ
       11.การไฟฟ้า
             -มีเสาไฟฟ้าล้มสายขาดให้โทรแจ้ง 045-223021 ตลอด 24 ชม. และ 1129 cellcerter ฟรี
       12.มูลนิธิกู้ภัย
             -3 สิงหาคม 2560 รับบริจาคเงินสิ่งของ ช่วยภัยน้ำท่วม คนไทยไม่ทิ้งกัน จะมีคอนเสริต การกุศลที่ตลาดถนนคนเดิน
       13.ผจ.ธกส.บ้านกอก
             -แจ้งเรื่องหนี้นอกระบบ ให้ไปแจ้งได้ที่ ธกส.ทุกแห่ง
             -ประกันนาข้าว ปี 2560 เริ่ม 1 กค-3 สค คิดอัตราดอกเบี้ย 90 บาท/ไร่ วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่ คืนเบี้ยเงินประกันภัยเดิมที่ลง ทะเบียนถ้า ความเสียหายที่เกิดระหว่าง รอคอย
       14.นายกมตรีเทศบาลเขื่องใน
             -ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้ห้องประชุมเทศบาล ได้ งบ จากสส. 2 ท่าน ของเขื่องในมาก่อสร้างเชิญมาใช้บริการและเสนอแนะได้   

5.1 งานบริหารงานทั่วไป
            1.ด้วย นางสาวกัญญานัฐ แนวจำปา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ลาออกจากจาก พกส. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพื่อบรรจุเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
2. แจ้งการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนไหลภายในโรงพยาบาลเขื่องใน ไปปฏิบัติงานยังงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เนื่องจากขาดแคลนอัตรากำลัง
       a. รับสมัคร 1-15 ส.ค.60
       b. สอบคัดเลือก 22 ส.ค.60
3.ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน. 2560
5.2 กลุ่มการพยาบาล

5.3 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

งานยุทธศาสตร์
      1.วันที่ 15 ส.ค.2560 เวลา 13.00 น.รับประมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนางานสาธารณสุข Ranking รอบที่ 2 จำนวน 62 ตัวชี้วัด โดยจะดึงข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณจากระบบ วันที่ 31 ก.ค. 60 ขอให้งานที่เกี่ยวข้องกับ KPI เตรียมเอกสารรอรับการประเมินไว้ที่ห้องประชุม ไม่ต้องนำเสนอข้อมูล
      2) กำหนดวันสรุปผลงาน 10 เดือน และแผนพัฒนางาน ปี 61 ต้นเดือน ก.ย. 60
      งานอาชีวอนามัย
      1. วันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น. รับประเมิน งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สคร. ที่ 10
งานภัยสุขภาพ
      1. สถานการณ์ ไข้เลือดออก และ เห็ดพิษ Link 3
งานศูนย์สุขภาพชุมชน

งานสร้างเสริมสุขภาพ
     
5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      1. ขอความร่วมมือแพทย์ ตรวจผู้ป่วยใน เร็วขึ้น ช่วงเช้า ควรเสร็จก่อน 10.00
      2. เสนอขออนุมัติ on call เพิ่มเจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือคนงาน ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา กรณียอดผู้ป่วยนอกนัด > 100 คน และหรือกรณียอดผู้ป่วยใน > 60 คน (รวม day care) โดยอาจจะขอให้ขึ้น 9.00-17.00 น.
      3. เรื่องจาก MCH Board => แนวทางในการช่วยเหลือ case HIV ต่างด้าว ตั้งครรภ์ วางแผนคลอดที่รพ.เขื่องใน คือ
      4. ให้ผู้ป่วยติดต่อทำบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว
      5. ถ้าไม่สามารถทำได้ จะดำเนินการตามแนวทางที่ 1 โดยให้รับยา ARV ในสูตร Lamivudine+Tenofovir+Efavirenz
      6. กรณีที่ใกล้คลอดแล้ว ยังไม่ได้รับยาใดๆ จะขอสนับสนุน RAL (Raltegravir) จากสภากาชาดไทย เพื่อลดระดับไวรัสในกระแสเลือด เพื่อลดการติดเชื้อ HIVจากแม่สู่ลูก
      7. ทารกจะได้รับยาในสูตร Nevirapine+Lamivudine+Zidovudine (ใน case นี้เด็กจะเกิดมาเป็นคนไทยเพราะมีพ่อเป็นคนไทย)
      8. หลังคลอด โรงพยาบาลเขื่องในจะต้องดูแล case นี้ต่อตลอดชีวิต เพราะต้องกินยาต้านไวรัส รวมถึงค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น Viral load , CD4
5.5 ฝ่ายทันตสาธารณสุข รายงานตัวชีวัด งานทันตสาธารณสุข
Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก
6. กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์

7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
      สรุปการส่งผลงานวิชาการ
      1.ผลงานวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 27 เรื่อง และได้รับการคัดเลือก
            -Poster จำนวน 17 เรื่อง และได้รับรางวัล จำนวน 4 เรื่อง
            -Oral จำนวน 8 เรื่อง และได้รับรางวัล จำนวน 3 เรื่อง
      2.งานวิชาการสำนักงานเขตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ส่ง จำนวน 22 เรื่อง และได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 เรื่อง
            -Poster จำนวน 6 เรื่อง และได้รับรางวัล 2 เรื่อง
            -Oral จำนวน 2 เรื่อง ได้รับรางวัลทั้ง 2 เรื่อง
      3.ผลงานวิชาการ HA Forum ครั้งที่ 14 ขอนแก่น จำนวน 19 เรื่อง ได้รับการคัดเลือก 4 เรื่อง
      4.ผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ส่งจำนวน 47 เรื่อง รอประกาศผล

    
 : เรื่องจากคณะกรรมการต่างๆ และเรื่องอื่นๆ