วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขื่องใน
ครั้งที่ 2 / 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตเจียรนัย โรงพยาบาลเขื่องใน

    วาระก่อนการประชุม

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
           
            เรื่องแจ้งจาก ผู้อำนวยการ
            1. ให้ฝ่าย สบส.ตั้งรูปรัชกาลที่ 10 ในห้องประชุม โดยศึกษารายละเอียดให้ถูกต้อง
            2. ให้คณะกรรมการ CFO ประชุมทุกเดือนพร้อมทั้งวิเคราะห์ ข้อมูล รายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือน เดือน ธค. ระดับ 2
            3. ให้ทำหนังสือทวงหนี้ รพ.ชุมชน (น.ค.1,2)

 


   
: : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 60 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 1 / 60 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560

    
: เรื่องจากอำเภอ

            1. ปี งบประมาณ 25560 เป็นปีแห่งการซ่อมงานในหน้าที่และการสร้างงานใหม่
            2. ให้ประดับธงชาติไทยตามหน่วยราชการ
            3.การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เปลี่ยนรูปเป็นรัชกาลที่ 10
            4. วันที่ 9 ก.พ. 60 ปฏิบัติธรรมที่พระใหญ่ วันที่ 10 ก.พ. 60 ทำบุญตักบาตร
            5. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งเหตุ นายอำเภอ และผู้กำกับ สภอ.เขื่องใน
            6. นาย สุทัศน์ บุญถูก อปพร. บ้านกอก ได้รับรางวัล อปพร.ดีเด่นระดับประเทศ


   

5.1 งานบริหารงานทั่วไป
     1. แจ้งกำหนดการรับประเมินโรงพยาบาลเขื่องใน
        1.1 รับประเมิน Financial Administration Index : FAI วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ (ต้องผ่าน 90%)
           1) มิติด้านการเงิน
           2) มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษา
           3) มิติด้านบริหารพัสดุ
           4) มิติด้านงบการเงิน
           5) มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
           6) มิติด้านระบบข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาล
        1.2 รับประเมินคุณภาพบัญชี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เกณฑ์ประเมิน 120 ข้อ 240 คะแนน (ต้องผ่าน 90%)

        2. หารือการจ่ายค่าตอบแทน ฉ. 11 สิ้นเดือน มกราคม 2560 โรงพยาบาลเขื่องใน จ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 โดยจ่ายทุก ตำแหน่งยกเว้นจ้างเหมาบริการ พร้อมตกเบิกตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 หารือแนวทางการจ่ายในเดือนต่อไป มติที่ ประชุม ให้จ่ายต่อไป ถึง มีนาคม 60 รวมลูกข่าย

        3. รับโอนเงิน UC ปี 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

        งานยุทธศาสตร์
        1.มอบหมายงานกำกับ KPI ในงานที่รับผิดชอบ โดยให้ตรวจสอบผลงาน ที่ HDC ทุกเดือน Click เพื่อดูรายละเอียด
        2.สรุปผลการนิเทศงาน ครั้งที่ 1/60 วันที่ 25 ม.ค.60 Click เพื่อดูรายละเอียด
        3. หารืองบลงทุนเหลือจ่ายปี 53-58 จำนวน 1,310,021 บาท มติที่ประชุม ให้ทำระบบบำบัดน้ำเสีย

        งานควบคุมโรค
        1. ตั้งแต่ 1 ม.ค.60 ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน อ.เขื่องใน

         งานยาเสพติด
        1. โครงการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญแผ่นดินสำหรับผู้เสพยาเสพติด อ.เขื่องใน จัด 2 รุ่นๆละ 100 คน ที่ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่ วังอ้อ
           รุ่นที่ 1 วันที่ 10-23 ม.ค. 60
           รุ่นที่ 2 วันที่ 10-23 พ.ค. 60

        งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
        1. ทวบทวนคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย Click เพื่อดูรายละเอียด

        งานสร้างเสริมสุขภาพ
        1.การออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ทุกวันพุธ
        2. สรุป ค่าย DM Smart Camp 1 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.3 กลุ่มการพยาบาล

5.4 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

      1). คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเขื่องใน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 มีนาคม 2560 จำนวน 5 คน
           - ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน มีค่าวัสดุสิ้นเปลืองจ่ายเข้าเงินบำรุงโรงพยาบาล 100 บาท/คน/วัน
           - ระหว่างฝึกปฏิบัติงานหากมีค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าใช้จ่ายสูงขอให้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับกรณีจ็บป่ายอื่นๆสามารถเรียกเก็บค่ารักษา พยาบาลไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์
           - ขออนุมัติใช้บ้านพัก 1 หลัง (บ้านพักท่านผู้อำนวยการหลังเก่า)
           - ขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงครัว ในการทำการฝึกสอนภาคทฤษฎี
      2). ประชาสัมพันธ์ จาก สสจ.อบ. เชิญชวนทันตแพทย์ที่สนใจ สสจ.รับสมัครทันตแพทย์ 1-2 คน รับผิดชอบงานคลินิกบริการ และงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ

5.5กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

      1) นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ช่วงวันที่ 6 ก.พ.- 7 มี.ค. 2560
      2) งานคุ้มครองผู้บริโภค จะออกตรวจสถานพยาบาล ในเขตอ.เขื่องใน ในช่วงวันที่ 20 ก.พ.- 8 มี.ค.2560 ร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน สสอ. และตัวแทนพยาบาล รพ.เขื่องใน
      3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2560
        a. ร้อยละจัดซื้อร่วม ผ่านตามเกณฑ์ ไตรมาส 1 ปี 2560 ซื้อร่วมยาร้อยละ 21.48 วัสดุการแพทย์ ไม่มีรายการซื้อร่วม
        b. ผลการดำเนินงาน RDU
           - ยังมีปัญหาการดึงรายงาน จากโปรแกรม HI โดยตรง และระบบรายงาน cockpit และโปรแกรมสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น ไม่ตรงกัน
           - การดำเนินงานตามนโยบายในขั้นต้น ประสานแพทย์ ตามรายการตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา (อ้างอิง ตัวชี้วัด ปี 2559 เดิม)
      4) รายงานต้นทุนการใช้เวชภัณฑ์ ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.6 กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์

      ผลงานตามตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด

5.7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

      1. วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 รพ.เขื่องในได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน เขื่องในโมเดล ในการประชุม HA ที่ เมืองทองธานี


    
 : เรื่องอื่นๆ